Ostern: Leben vs. Tod 1:0

Predigt vom 16.04.17 (Matthias Nack)